Make your own free website on Tripod.com

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง...
บรรณาธิการ
ห้องรับแขก
ฉลาดบริโภค
บอกเล่าเก้าสิบ
ร่วมด้วยช่วยสังคม
ข่าวคนดี
แสดงความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยสังคม

สื่อโฆษณา ข้าวกล้อง โมเดิร์นฮิปปี้


               การเฝ้าระวังและการระแวดระวังภัยทางสังคม          ไม่ใช่ความรับผิดชอบหรือเป็นภาระหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ควรเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของคนในสังคม การที่ทุกคนในสังคมจะตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นย่อมเป็นเสมือนเกราะกันภัยที่แข็งแรง    และมั่นคง ยากที่ภัยอันตรายใดจะมาเยี่ยมกรายได้ ตรงกันข้ามหากคนในสังคมไม่ตระหนักถึงความร่วมมือกันในการระวังภัย แม้เพียงปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ย่อมสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับสังคมได้ เพราะฉะนั้นการหันหน้าเข้าหากัน ร่วมกันแก้ปัญหา และป้องกันภัยที่เกิดขึ้น จึงเป็นการเฝ้าระวังและรักษาความสงบของชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน
ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยสังคม