Make your own free website on Tripod.com

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง...
บรรณาธิการ
ห้องรับแขก
ฉลาดบริโภค
บอกเล่าเก้าสิบ
ร่วมด้วยช่วยสังคม
ข่าวคนดี
แสดงความคิดเห็น

 

                            

         วัฒนธรรมเป็นสมบัติของคนทั้งชาติทุกคนมีส่วนทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมสลายลงได้ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อแท้ของวัฒนธรรม จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษารับรู้ไว้เพื่อเป็น ภูมิคุ้มกัน ในการสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับต่างชาติได้อย่างมีสติและเหมาะสม

         ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมของชาติ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับสังคมตลอดไปและนอกจากนี้จะขอเชิญชวนให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวศูนย์เฝ้าระวังฯ เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทย

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม