Make your own free website on Tripod.com

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง...
บรรณาธิการ
ห้องรับแขก
ฉลาดบริโภค
บอกเล่าเก้าสิบ
ร่วมด้วยช่วยสังคม
ข่าวคนดี
แสดงความคิดเห็น

 

  ใครว่าเมืองไทยไม่การ์ตูน เพศและกามารมณ์ ลูกหลาน เผ่าพันธ์... โฆษณาขายเซกส์ ความจริงต้องยอมรับ รถเมล์แอร์ธรรมชาติ    

 

     

            ทางหนึ่งในการแสวงหาแนวร่วมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม คือการบอกเล่าถึงสถานการณ์ เหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติได้ โดยข่าวสารข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้พิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันไมให้เกิดปัญหาขึ้นในวันข้างหน้า ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการป้องกัน ไม่อาจผลักภาระให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ต้องช่วยกันระดมสมองคิดจากหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองอย่างรอบด้านในการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม