Make your own free website on Tripod.com

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง...
บรรณาธิการ
ห้องรับแขก
ฉลาดบริโภค
บอกเล่าเก้าสิบ
ร่วมด้วยช่วยสังคม
ข่าวคนดี
แสดงความคิดเห็น

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ สัมภาษณ์แขกรับเชิญ

             พื้นที่สำคัญสำหรับการพูดคุยกับบุคคลซึ่งได้รับการยกย่องและเชิดชูว่า เป็นผู้นำทางสังคมและวัฒนธรรม โดยบทสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้จะสะท้อนแนวคิด วิถีแห่งความคิด แนวทางชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้นำไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตตนได้ นอกจากนี้จะได้แนะนำแนวทางและการปฏิบัติตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ทั้งนี้จะมีบุคคลจากหลายกลุ่มอาชีพและเวียนสลับเปลี่ยนมาพูดคุยกันในห้องรับแขกแห่งนี้โดยหวังว่าคำพูดบางคำ แนวความคิดบางอย่าง จะกระตุ้นหรือสะกิดใจให้หลายคนได้คิด และนำไปสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม