Make your own free website on Tripod.com

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง...
บรรณาธิการ
ห้องรับแขก
ฉลาดบริโภค
บอกเล่าเก้าสิบ
ร่วมด้วยช่วยสังคม
ข่าวคนดี
แสดงความคิดเห็น

 

เกี่ยวกับศุนย์...

แนะนำ เกี่ยวกับศุนย์... บุคลากร

      สังคมไทยปัจจุบันเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับสิ่งต่าง ๆ จากนานาอารยประเทศที่หลั่งไหลถ่ายเทเข้ามาอย่างไม่รู้จบ การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การก้าวเข้าสู่โลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้สังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชั้นต้น นับตั้งแต่วิถีชีวิต ทัศนคติความเชื่อ ตลอดจนประเพณีการปฏิบัติ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ทั้งนี้เราก็ไม่อาจจะรับเอาการถ่ายเทของวัฒนธรรมภายนอกมาได้ทั้งหมด ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยนับพันปี บรรพบุรุษของเราได้ต่อสู้เพื่อดูแลปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่กับลูกหลาน และได้สั่งสมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของลูกหลานไทยเป็นอย่างยิ่ง

     ในบางมุมมองอาจมีผู้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมลูกผสม มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับมีการปรับปรน และนำมาใช้กับวิถีชีวิตของไทยจะอย่างไรก็ตามเราไม่เคยปฏิเสธอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติที่แทรกเข้ามาในชาติเรา แต่ด้วยภูมิปัญญาไทยจึงได้มีการกลั่นกรองนำเฉพาะส่วนที่ดีงามนำมาปรับใช้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้สังคมไทยเปิดกว้างและรับวัฒนธรรมชาติอื่นเข้ามามาก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจส่งผลกระทบต่อวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติได้ ปัจจุบันจะพบว่า สังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่ล่อแหลมทางวัฒนธรรมมากขึ้น ทั้งด้วยการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง โดยในข้อหลังนี้ทำให้เกิดการแทรกซึมของวัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว และแทบจะไม่รู้ตัว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้ตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมขึ้นเพื่อกำกับดูแลความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น มิให้เกิดความเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม และหาวิธีการป้องกัน แก้ไขในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ยังมีภาระหน้าที่ในการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้กับเยาวชน หรือแม้แต่ประชนชนของประเทศ เพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายบุคคลให้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการพิทักษ์ปกป้องวัฒนธรรมของชาติ และภาพลักษณ์ของประเทศมิให้เกิดความเสื่อมสูญ

                                ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม                                                           

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบดูแลการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมไทยในสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังวัฒนธรรมมิให้เบี่ยงเบน หรือส่งผลกระทบต่อสังคม และภาพลักษณ์ของประเทศด้วยการกำกับและตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลวัฒนธรรม รับการร้องเรียนเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชาติ แจ้งเหตุความผิดพลาดและการบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข เผยแพร่ข่าวสารวัฒนธรรมไทยในเชิงบวกให้แก่ประชาชน

ระบบงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

บทบาท และหน้าที่

ศึกษาวิจัย และบันทึกข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่
รับการร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทยที่เบี่ยงเบน
ตรวจและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อที่มีต่อวัฒนธรรมของชาติ
แจ้งข้อมูลหรือนำผลการวิเคราะห์นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมในเชิงบวกแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
ประสานงานกับรัฐบาลกลางในการแก้ไข และปกป้องวัฒนธรรมมิให้เบี่ยงเบน เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศชาติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดำเนินการต่อไป
สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม